لباس بچگانه

طرحهای لباس

1ـ2ـ1ـ امپرسیونیسم: ـ سبک هنری امپرسیونیسم انقلاب جدیدی در زمینه رنگ بوده است و خود راهگشای قرن بیستم گردید. نام این سبک از نقاشی مونه تحت عنوان دریافت طلوع خورشید مشتق شده است. هنرمندان این دوره عادت به کار در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل