دانستني هايي درباره برق ساختمان

اشاره : امروز نقش تأسيسات برق در امر ساختمان سازي و بطور كلي ساخت وساز ، نقشي غير قابل انكار و كاملاً محسوس بنظر مي رسد ، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان براي آگاهي مهندسان برق و ساير رشته هاي هفتگانه اقدام به تدوين مقاله اي تحت عنوان ” نحوه عبور كابل هاي تغذيه تابلو طبقات” نموده است كه براي آگاهي شما از اين موضوع ، در زير مي آيد.

اطلاعات مربوط به نحوه عبور كابل هاي تغذيه تابلو طبقات :

1- محل عبور كابلهاي تغذيه تابلوي برق واحد هاي طبقات را مي توان مطابق يكي از روش هاي زير انتخاب نمود :

1-1-داكت اختصاصي كابل هاي برق ، در حاشيه را ه پله عمومي ساختمان ( توضيحات پيوست مي باشد)

2 –1 – رايزر آدم رو مخصوص تأسيسات ساختمان ( حداقل ابعاد 80*80) با استقرار كابل ها درون سيني كابل و يا لوله برق.

3-1 – كناره داخلي راه پله اضطراري، با استقرار كابل هاي در سيني كابل و يا لوله برق

4-1- نورگير ساختمان ، با استقرار كابل ها در سيني كابل و يا لوله برق

 

2- محل تابلوي برق هر واحد مي تواند يكي از مكان هاي زير باشد:

1-2- ابتداي ورودي آشپزخانه ( محصور كابينت ها نبوده ، فاصله لازم از لوله ها وشيرهاي تأسيسات مكانيك داشته باشد ، پشت يخچال ، فريزر و لباس شويي قرار نگيرد، بالاي پيش خوان نباشد)

2-2- جنب و يا محدوده در ورودي باشد ( درون كمد لباس آويزان نباشد ) . سمت اطاق هاي خواب بوده و در محدوده مبلمان اطاق پذيرايي نباشد.

3-2- در محدوده بيرون آشپزخانه و يا مكان مناسب و مورد تأييد باشد.

ملاحظات :

الف : در تراس ، راه پله ، حمام، توالت  ،اطاق خواب ، انبار، روي ديوار با عرض كمتراز cm70و با ضخامت كمتراز 20cm نباشد.

ب : در محلي نصب شود كه لوله كابل برق تغذيه تابلو از محل داكت تا تابلو برق بيش از دو عدد خم 90 درجه برقي نداشته باشد. شعاع خمش كابل = 8 ( قطر خارجي كابل + قطر هادي بزرگترين رشته كابل ).

پ : مسير لوله كابل برق تغذيه تابلو با لوله هاي تأسيسات مكانيك تلاقي نداشته و از حمام و توالت و آشپزخانه عبور ننمايد.

ج : در ساختمان هاي بتني و در زمان اجرا ضروريست به اندازه ابعاد تابلو ( 45*35*17 ) در ديوار مربوطه و همچنين براي لوله هاي برق عبوري از مقاطع ، فضاي خالي پيش بيني و اجرا گردد.

د: ارتفاع نصب cm210 از بالاي تابلو تا كف تمام شده باشد.

موارد توضيحي براي محل هاي استقرار و عبور كابل هاي تغذيه واحدهاي طبقات:

2-  موارد مربوط به داكت :

1-3- داكت به طور انحصاري فقط براي كابل هاي برق مي باشد.

2-3- ابعاد داكت دقيقاً برابر با سطح مقاطع تعداد كابلهاي عبوري به اضافه فضاي لازمه بين كابل ها براي انتقال حرارت و مهار كردن و عمليات لازم به اضافه فضاي خالي براي اضافه نمودن كابل در آينده و به صورت رزرو ،خواهد بود.

3-3- محل استقرار داكت دقيقاً پشت ديوار پاگرد راه پله و يا راهرو مشاع و مشترك طبقات مي باشد.

4-3- محل داكت به گونه اي انتخاب و اجرا گردد كه در هيچ مقطعي با تيرآهن و يا تيرچه و يا هر عامل انسداد و محدود كننده ي ديگري تلاقي نداشته باشد.

5-3- داكت از پايين ساختمان تا بالاترين سقف مي بايست اجرا گردد.

6-3- ديوار اطراف داكت بايد حداقل cm12باشد.

7-3- در پاگرد و راهرو و مشاع و مشترك هر طبقه مي بايست يك دريچه با عرضي برابر پهناي داكت و حداقل cm 30 و بلندي cm 30-25 جهت مهار كردن كابل ها و عمليات كشيدن و گذاشتن و خارج كردن كابل از درون داكت و به فاصله ي حداقل cm20 از سقف ، تعبيه و ايجاد نمود.

8-3-سيستم عبوري كابل ها به صورت داكت مطابق شكل (1) مي باشد.

الف – داكت ، فضاي خالي و محصوري است كه كابل هاي برقي از پايين تا طبقات بالا حسب ضرورت و طرح از داخل اين فضا عبور داده مي شوند.

– براي مهار كابل ها در هر طبقه و محدوده دريچه ياد شده از ميله مهار و كمربند كابل استفاده مي شود.

پ- ابعاد داكت حدوداً N cm  3*10 ( N تعداد كابل عبوري ) مي باشد. 3N = پهناي داكت

روش فوق براي هجده عدد كابل مي تواند مناسب باشد.

9-3- جهت كمتر شدن فضاي داكت مي توان از روش شكل (2) نيز استفاده نمود.

1-9-3- در اين روش كابل ها درون لوله هاي فلزي رديف هم و موازي ديوار قرار داده مي شوند.

2-9-3-لوله ها در محدوده بين دريچه هاي مستقر شده درمحدوده پاگردها كار گذاشته مي شوند.

3-9-3- مطابق شكل (3) كابل ها درون دريچه توسط كلمس له ديوار مهار مي گردند.

4-9-3- اصول ياد شده در مورد داكت ، در اين روش نيز بايد رعايت گردد.

5-9-3- قطر لوله براي كابل ها mm 10*4 برابر با 5/34 ميليمتر و قطر لوله براي كابل هاي 6* 4 برابر با 5/25 ميليمتر است.

4- موارد مربوط به رايزر، راه پله اضطراري و نورگير كه سيني كابل نصب مي شود:

1-4- تمام طول سيني كابل درپوش داشته باشد.

2-4- سيني كابل نبايد در معرض پاشش آب و باران باشد.( محل اجرا بايد سقف داشته باشد)

3-4- ضخامت ورق گالوانيزه مشبك سيني كابل از 5/1 ميليمتر كمتر نباشد و فاصله نصب از ديوار در حدود دو سانتيمتر باشد.

4-4- كابل ها درون سيني كابل توسط كمربند كابل به سيني كابل مهار شوند.

5-4- در محدوده طبقه اول نورگيرها  ،كابل ها درون لوله عبور داده شوند.

6-4- فاصله سيني كابل از لوله هاي تأسيسات مكانيك رعايت گردد.

7-4- سيني كابل نبايد از جلوي پنجره واحدها و سرويس ها  ،عبور نمايد.